Ditt gymnasieval

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan

 

Du kan göra din ansökan på webben eller på en ansökningsblankett. Blanketten finns under Blanketter här på hemsidan.

Kvittensen/ansökningsblanketten inklusive bilagor lämnas till respektive studie- och yrkesvägledare senast det datum respektive skola uppger.

 

Jämförelsetal

 

Ditt slutbetyg i åk 9 är avgörande för antagningen till åk 1.

 

För dig som slutar grundskolan 2013 värderas Dina betyg i de olika ämnena enligt följande:


A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng

 

För dig som slutade grundskolan 2012 eller tidigare värderas Dina betyg i de olika ämnena enligt följande:

 

MVG = 20 poäng
VG = 15 poäng
G = 10 poäng


Man lägger ihop värdet av dina 16 bästa betyg som bildar ett jämförelsetal.

Har du blockbetyg i samhällsorienterande eller naturorienterande ämnen multiplicerar du värdet av betyget med antalet ämnen som ingår i blocket.

 

Behörighet

 

Yrkesprogram
Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik +

5 andra ämnen.

Högskoleförberedande program
Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik +

9 andra ämnen.

Om du söker Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskaps-programmet måste ämnena geografi, historia, religion och samhälls-kunskap ingå i dessa 9 ämnen.

Om du söker Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

 

Programinriktat individuellt val (PRIV)

Godkänd i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 andra ämnen

 

eller

 

Godkänd i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 andra ämnen

 

Vem får söka?

 

Du får söka en gymnasieutbildning om du kan påbörja utbildningen före 1 juli det år du fyller 20 år. Du får dock inte ha avslutat ett program eller likvärdig utbildning.

 

Färdighetspoäng

 

Om du söker Estetiska programmet såsom bild, dans, musik och/eller teater kan du få göra ett antagningsprov.

Den färdighetspoäng som du får här läggs till ditt betyg och det är den poängen du söker på till detta program.

 

Fri kvot

 

Du kan begära att prövas i fri kvot.

 

Du kan då hänvisa till medicinska eller sociala skäl.

 

Det gäller även den som har betyg vilka inte utan vidare kan jämföras med grundskolans respektive gymnasieskolans betyg.

 

För att kunna prövas i fri kvot måste du vara behörig till det program du söker.

 

Riksrekryterande program/inriktningar

 

Det innebär att elever från hela Sverige har möjlighet att söka och bli mottagna som sökande i första hand.

 

Samverkansavtal

 

Värmlands läns kommuner samt Åmåls kommun ingår i ett samverkans-avtal vilket innebär att elever folkbokförda i Värmlands län och Åmåls kommun kan söka samtliga nationella program inom Värmlands län och Åmåls kommun och bli mottagna som sökande i första hand.

 

Frisök

 

Behöriga sökande ges möjlighet att inför år 1 söka en utbildning på ett nationellt program i annan kommun (utanför länet) även den erbjuds av hemkommunen/ samverkansområdet.

En sådan sökande tas emot i mån av plats, sedan alla behöriga sökande tagits emot från anordnarkommunen/ samverkansområdet och från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning samt sedan elever med särskilda skäl tagit emot.

En sökande som tas emot i mån av plats har inte rätt till inackorderingstillägg.

 

Beslut om mottagande

 

För de elever som söker program/inriktningar i kommuner utanför Värmland alternativt Åmål kommer ett yttrande att utfärdas från hemkommunen.

 

Detta yttrande skickas med din ansökan till den/de kommuner det gäller. Du kommer därefter att få ett beslut därifrån om du blir mottagen i första eller andra hand.

 

Det är alltid den kommun man söker till som beslutar om mottagande.

 

Överklagan

 

Beslutet om att inte tas emot som sökande kan överklagas.

 

Överklagande ska skickas in till den myndighet som har fattat beslutet inom tre veckor efter det du fått ditt beslut.

 

Överklagande prövas av Skolväsendets överklagandenämnd.

 

Idrottsgymnasium

 

Du kan söka till ett riksrekryterande idrottsgymnasium oavsett var du bor och tas emot som sökande i första hand.

 

Det finns också nationella idrottsutbildningar (NIU). Dessa utbildningar är inte riksrekryterande men omfattas av s.k. frisök (se ovan).

Mer information om idrottsutbildningar i Värmlands län finns under Idrottsutbildningar.

 

Preliminärt besked

 

I mitten av april kommer du att få ett preliminärt antagningsbesked där det står vilket program du preliminärt är antagen till.

 

Observera att detta är preliminärt då ditt jämförelsetal är baserat på ditt höstterminsbetyg.

 

Den slutliga antagningen görs alltid på ditt slutbetyg.

 

Slutligt besked

 

Skickas hem omkring 1 juli.

 

Om du inte har fått något slutligt besked i början av juli kontakta ditt antagningskansli.

Svarskortet ska vara antagningskansliet tillhanda senast
24 juli 2013.

 

Programinriktat individuellt val (PRIV)

 

Antagning till Programinriktat individuellt val (PRIV) görs den 8 augusti.

 

För de elever som sökt PRIV och blir behöriga till nationella program på slutbetyget kommer valen till PRIV att tas bort inför slutantagningen.

 

Reservantagning

 

Reservantagningen pågår från början av augusti till mitten av september.


Blir du antagen som reserv kommer du att få ett nytt antagningsbesked hemskickat.

 

Antagning efter rangordning

 

Antagning sker strikt efter elevernas rangordning av valen på ansökan.

 

Det innebär att om man antagits på ett val stryks de lägre valen med automatik.

 

Omval

 

Om du behöver öppna upp din ansökan för omval kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

 

Flyttning

 

Om du och/eller din familj planerar att flytta till annan kommun ska ni fylla i en blankett för särskilda skäl där ni anger var ni eventuellt kommer att flytta.

 

Den nya hemkommunen får en avisering från oss.

 

När du/ni flyttat och blivit folkbokförda i den nya kommunen ska ni skicka in ett personbevis till antagningskansliet i nuvarande hemkommun.

 

Andrahandsreserv

 

Om du ändrar ditt val efter ansökningstidens utgång så placeras du som andrahandsreserv, d.v.s. efter de som är antagna och efter ordinarie reserver.

 

www.gyansokan.se © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use