Inackorderingstillägg 

 

 

 

 

 

 

 

Inackorderingstillägg - kommunala skolor

 

32 §

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.

 

Denna skyldighet gäller dock inte

1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt

   16 kap. 47 §.

2. elever på Rh-anpassad utbildning eller

3. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg
enligt studiestödslagen (1999:1395).

 

Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller

20 år.

 

Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd.

 

Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad.

 

Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor.

 

Inackorderingstillägg - friskolor

 

Om en elev läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på en annan ort än hemorten, ska man i regel söka bidrag för boendet och resorna hos hemkommunen. Men om eleven exempelvis läser på en fristående gymnasieskola kan man i stället söka inackorderingstillägg hos CSN.

 

Information från CSN’s hemsida:

Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 om du bor på en annan adress under den tid du studerar. Du måste dessutom uppfylla några andra villkor:

 

-   Du skulle få resa minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och

    skolan, om du bodde kvar hemma. Om du är gift räknar vi restiden från

    din och din makes eller makas gemensamma bostad. Om du är placerad i

    familjehem räknas detta hem som föräldrahem.

-   Du studerar på heltid.

-   Du går en utbildning som ger rätt till inackorderingstillägg.

 

Viktig info som antagningskanslierna fått från CSN 121121

 

En elev kan få inackorderingstillägg från CSN om man uppfyller ovanstående kriterier och blir antagen på ett program/inriktning som inte erbjuds i hemkommunen eller i en kommun dit det är pendlingsavstånd.

 

Om eleven blir antagen och får inackorderingstillägg under första året enligt föregående stycke men inför år 2 söker en inriktning som finns i hemkommunen alternativt inom pendlingsavstånd kommer eleven enligt CSN att få avslag på sin ansökan. Eleven har dock rätt att fullfölja sin utbildning men får då inte inackorderingstillägg.

 

www.gyansokan.se © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use